Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat to jedno z podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa, którego zadaniem jest prezentacja przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego (zysku lub straty) firmy w określonym okresie sprawozdawczym, np. w ciągu roku obrotowego. Rachunek zysków i strat dostarcza informacji o efektywności operacyjnej i rentowności przedsiębiorstwa, ukazując źródła przychodów i kategorie kosztów. Sprawozdanie to jest niezbędne do oceny kondycji finansowej organizacji, a także stanowi cenne źródło informacji dla zarządu, inwestorów, analityków finansowych oraz innych interesariuszy. Rachunek zysków i strat jest integralną częścią rocznego sprawozdania finansowego firmy i powinien być sporządzany zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości oraz przepisami prawa. W jego skład wchodzą między innymi pozycje takie jak przychody ze sprzedaży, koszty wytworzenia, zysk brutto, koszty operacyjne, zysk operacyjny, pozostałe koszty i przychody oraz zysk netto lub strata netto.

5/5

19 głosów

Powiązane hasła

Powiązane wpisy